MySaabCar Användarvillkor

1.Tillämpning

1.1 MySaabCar (”Applikationen”) tillhandahålls av Orio AB, org. nr 556602-9277, Flättnaleden 1, 611 81 Nyköping, Sverige, telefonnummer +46155244000, e-post: info@mysaabcar.com (”Orio” eller ”vi”).

1.2 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av Applikationen, inklusive alla funktioner och informationsinnehåll som förknippas därmed. Användarvillkoren utgör tillsammans med övriga villkor som anges vid upprättandet av ditt användarkonto ett avtal mellan dig och Orio (gemensamt benämnt ”Avtalet”). Genom att godkänna Användarvillkoren och/eller använda Applikationen blir du bunden av Avtalet vid all användning av Applikationen. Du ansvarar för att de kontaktuppgifter och övrig information som lämnas vid upprättande av ditt användarkonto är korrekta och förbinder dig att hålla din profil uppdaterad och aktuell.

2. Användning av Applikationen

2.1 Du får endast använda Applikationen i enlighet med tillämplig lagstiftning, Avtalet och övriga instruktioner och villkor som anges i Applikationen, på MySaabCar.com eller på annat sätt meddelas av Orio.

2.2 Du får inte bryta mot, kringgå, ta bort eller påverka den teknik eller de säkerhetssystem som Orio använder för att skydda Applikationen och innehållet i Applikationen. Vidare får du inte agera på ett sätt som kan innebära att Applikationen sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att Orio eller Applikationens användare lider skada.

2.3 Om du använder Applikationen i strid med Avtalet har Orio rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet och/eller stänga av ditt användarkonto till Applikationen utan skyldighet att ersätta dig härför.

3.Pris och betalning

3.1 Aktuell prislista återfinns på MySaabCar.com. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor.

3.2 Betalning av engångsavgifter sker via den betalningsförmedlare som Orio anlitar från tid till annan.

3.3 Engångsbetalningar sker vid tidpunkten för köpet och med det betalsätt som anges i samband därmed.

Vid försenad betalning har Orio rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och om tillämpligt lagstadgad inkassoavgift. Orio har i sådant fall även rätt att helt eller delvis säga upp Avtalet till omedelbart upphörande eller på annat sätt begränsa din användning av och tillgång till Applikationen.

1.1 Orio har rätt att från tid till annan ändra avgifter för Applikationen. Meddelande om sådan ändring kommer att skickas till dig senast trettio (30) dagar före ändringen träder i kraft, varpå du kommer att ha möjlighet att säga upp Avtalet dessförinnan.

1.2 Utöver avgifter enligt denna punkt 3 kan avgifter tillkomma i förhållande till din internet-/telefonoperatör respektive kredit-/kontokortsutgivare.

2. Distansavtalslagen

Avtalet omfattas av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”). Genom att godkänna Användarvillkoren och/eller använda Applikationen bekräftar du att Avtalet avser digitalt innehåll som levereras genom nedladdning av Applikationen och du samtycker även till att du inte har någon ångerrätt enligt Distansavtalslagen.

3. Immateriella rättigheter m.m.

3.1 Orio och/eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (såsom men inte begränsat till varumärken, upphovsrätt, uppfinningar, patent och källkod samt i Applikationen ingående funktioner), hänförbara till Applikationen. Du får en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Applikationen under avtalstiden.

3.2 Samtliga immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Orios tillhandahållande av Applikationen och/eller din användning av Applikationen ska tillfalla Orio med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

3.3Du får inte ändra, översätta, reproducera, kopiera eller överlåta Applikationen, med undantag från när detta uttryckligen är tillåtet enligt lag.

4. Behandling av personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med MySaabCar Integritetspolicy.

5. Tillgänglighet

5.1 Orio avser i möjligaste mån tillhandahålla Applikationen utan tekniska störningar och fel, men kan inte garantera att Applikationen fungerar felfritt eller utan avbrott. Underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för dig att använda Applikationen.

5.2 Orio förbehåller sig rätten att göra planerade uppdateringar och underhållsarbeten avseende Applikationen utan att dessförinnan meddela härom.

6. Avtalstid och uppsägning

6.1 Avtalet gäller så länge du har ett giltigt användarkonto för Applikationen.

6.2 Du har rätt att när som helst avsluta ditt användarkonto.

6.3 Utöver vad som anges i punkt 2.3 respektive 3.4 har Orio rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Orio:
(a) beslutar att helt eller delvis sluta tillhandahålla Applikationen; eller
(b) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet.

7. Ändring av Avtalet och Applikationen

7.1 Orio strävar efter att ständigt utveckla och förbättra Applikationen och förbehåller sig därför rätten att ändra omfattning och funktion av Applikationen, t.ex. avseende Applikationens layout, innehåll eller funktionalitet.

7.2 Orio förbehåller sig även rätten att ändra Avtalet. Ändringar som inte uppenbarligen är till din fördel meddelas dig i skälig tid innan dessa träder i kraft. Om du inte accepterar sådana ändringar har du rätt att inom trettio (30) dagar från det att du fått meddelande om uppsägningen säga upp Avtalet med verkan från den tidpunkt då ändringen träder i kraft.

7.3 Vid var tid gällande användarvillkor kan erhållas på MySaabCar.

8. Ansvarsbegränsning

Orio ansvarar varken för direkta eller indirekta skador eller förlust, inklusive uteblivna intäkter som uppstått i samband med Avtalet, användning av Applikationen eller vid fel eller avbrott i Applikationen. Orio ansvarar således inte för förlust av data eller för fel eller skador på ditt fordon.

9. Överlåtelse

Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. Orio har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan.

10. Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa Användarvillkor. Tvist med anledning av Avtalet kan avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att få tvist prövad av allmän domstol.

****